เกี่ยวกับพรรคชาติไทยพัฒนา

   

   

  ข้อบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑

   ด้วยที่ประชุมใหญ่ พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติแก้ไขข้อบังคับพรรคเพื่อให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อบังคับพรรคชาติไทยพัฒนาทั้งหมด ได้ที่นี่

  Screen_Shot_2020-01-14_at_13.37.47

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย