ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 2020-01-12 / ข่าวประชาสัมพันธ์

  พรรคชาติไทยพัฒนา ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ร่วมกับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ณ ท้องที่ หมู่ 3 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

  เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และปลูกฝังความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ชุมชนแก่พี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรีในระยะยาวและอย่างยั่งยืน

  2020-01-11 / ข่าวประชาสัมพันธ์

  วันนี้ (11 ม.ค.2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมมอบของขวัญและพบปะพูดคุยกับเด็กๆ และเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยในปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพื้นที่หน้าตึกสันติไมตรี ให้เป็น “Thai Wonderland’ มหัศจรรย์วันเด็ก ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความรัก ความหวงแหน และจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ในฐานะพลเมืองไทย ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

  สำหรับกิจกรรมภายในงานปีนี้ ได้จำลองถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน และยกทัพฝูงไดโนเสาร์สายพันธุ์หายากของประเทศ 12 สายพันธุ์ รวมถึง
  กิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมและสร้างนิสัยในการคัดแยกขยะ ให้แก่เด็กๆ และเยาวชน ด้วยการนำขวดน้ำและกระป๋องน้ำอัดลมมาแลกเป็นของรางวัล อีกทั้งยังได้ตื่นตาตื่นใจไปกับขบวนพาเหรดพร้อม Mascot และการร่วมสนุกไปกับกิจกรรมสาระบันเทิงต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การร่วมเล่นเกม รับของที่ระลึกและรางวัล มากกว่า 20,000 ชิ้น การร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ แจกกล้าไม้ การเพ้นท์กระเป๋า เพ้นท์หน้า และการทำเข็มกลัดรูปสัตว์ต่างๆ นอกจากนี้จัดให้มีจุดบริการน้ำและอาหาร ที่ปลอดพลาสติก ( No Plastic) รวมทั้งการจัดรถโมบาย ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระดับความดังของเสียง ให้บริการฟรีตลอดทั้งงานตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

  2020-01-04 / ข่าวประชาสัมพันธ์

   วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 1 และบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายและแนวทางการบริหารงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยมีนายธเนศพล ธนบุญยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ อาคารเพชร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

  ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยหัวใจสำคัญการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ทุกท่าน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ การผสมผสานระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า เพื่อประโยชน์ในการปกป้อง ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นสิ่งสำคัญ
  ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความพร้อม มีสมรรถนะ มีศักยภาพที่เหมาะสมรอบด้านในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความสุขในชีวิตการทำงาน มีความก้าวหน้า
  ในอาชีพการงานพร้อมที่จะทำงานให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และประชาสังคม ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และพัฒนางานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สถาบันฯ แห่งนี้จะเป็นหน่วยงานที่ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพของประเทศในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งตอบสนองประชาชนและผู้รับบริการ

  การดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันนี้ได้เปิดโครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 1 ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นนักบริหารระดับอำนวยการระดับสูง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานเชิงรุก สามารถนำไปสู่การบริหารงานในพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสัมฤทธิ์ผล มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความสามารถทางการบริหารงานในพื้นที่ทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะวิกฤต โดยในการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ มีระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 3- 17 มกราคม 2563 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 66 คน

  ทั้งนี้ ปัจจุบันสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ ใน 3 ระดับ ดังนี้
  1. หลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. หลักสูตร “เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งอำนวยการระดับสูง” กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการ
  ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส และข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
  3. หลักสูตร “เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในระดับพื้นที่” กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานและข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

  อนึ่ง เมื่อปี พ.ศ.2548 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของกระทรวง การศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและบุคลากร
  ทุกระดับของกระทรวง การเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาบริหาร รวมทั้งการสนับสนุนและประสานการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงฯ ต่อมาได้มีการปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล” เป็นส่วนราชการภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในปัจจุบัน พ.ศ. 2563 ได้มีการยกระดับโดยจัดตั้งเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ขึ้นให้เป็นหน่วยงานที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป

  2019-12-31 / ข่าวประชาสัมพันธ์

  สวัสดีปีใหม่ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ตลอดปี 2563 และตลอดไป

  นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา
  หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย