ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 2020-04-23 / ความเคลื่อนไหว

  264662

   

  วราวุธ นำพรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมรำลึก ครบรอบ 4 ปี การจากไป บรรหาร ศิลปอาชา ขอสานต่องานที่พ่อทำ นำสัจจะและกตัญญู พัฒนาสุพรรณบุรีและประเทศไทย

  วันที่ 23 เมษายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีสักการะ วางพวงหรีด เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี การถึงแก่อนิจกรรม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย พร้อมด้วย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.สุพรรณบุรี นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรี

  นาย บรรหาร ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรหลายสมัย และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จนเมื่อถึงการเลือกตั้ง พ.ศ.2538 พรรคชาติไทยได้รับความไว้วางใจสูงสุด เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยมีนายบรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ของประเทศไทย ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลบรรหาร มีผลงานที่สร้างหมุดหมายสำคัญทางการเมือง คือ การปฏิรูปการเมืองโดยการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่มีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างมากที่สุด ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน เช่น คณะกรรมการรณรงค์ประชาธิปไตย(ครป.) เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ฯลฯ ที่ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้

  บรรหาร ศิลปอาชา ยังได้ชื่อว่าเป็น บิดาผู้วางรากฐานการพัฒนาเมืองสุพรรณบุรี ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด พลิกโฉมจากจังหวัดชนบทสู่ความเจริญ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา และระบบสาธารณูปโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี อย่างทั่วถึง โดยอนุสาวรีย์ นายบรรหาร ศิลปอาชา ที่ตั้งตระหง่าน ณ อุทยานสัจจะและกตัญญู บริเวณหน้าศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี คือตัวแทนความทรงจำถึงนายบรรหาร ที่คนสุพรรณ ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความขอบคุณ ใน สัจจะและกตัญญู ที่นายบรรหารยึดถือเป็นคติในการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนตลอดช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่

  #พรรคชาติไทยพัฒนา #บรรหาร #ศิลปอาชา #สัจจะและกตัญญู

   264667

  2020-03-08 / ความเคลื่อนไหว

  วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน ใน กิจกรรม “ทส. ช่วยเหลือประชาชนแก้ภัยแล้ง”ณ อ่างเก็บน้ำห้วยคลองเตย ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

  เนื่องจากสถานการณ์น้ำต้นทุนในแหล่งน้ำผิวดินปัจจุบัน หลายพื้นที่ไม่สามารถจัดหาน้ำผิวดินได้ โดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านห่างไกลการเข้าถึงแหล่งน้ำ ดังนั้น “น้ำบาดาล” จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งปัจจุบันมีการนำน้ำบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และเพื่ออุตสาหกรรม ประมาณ 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเท่านั้น ยังคงเหลือปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บอยู่ใต้ดินและสามารถนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อีกถึง 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

  ปัจจุบัน รัฐบาลได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว จำนวน 22 จังหวัด ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีก็เป็น 1 ใน 22 จังหวัดดังกล่าว ที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดสรรงบประมาณให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี รวม 52 แห่ง หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะมีประชาชนได้รับประโยชน์รวม 400 ครัวเรือน หรือ 1,190 คน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 300 ไร่ และจะมีปริมาณน้ำต้นทุนรวม 1,170,300 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

  ​ส่วนโครงการสำคัญในภาพรวมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2563 มีแผนเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 2,029 แห่ง คิดเป็นจำนวนบ่อน้ำบาดาลรวม 2,188 บ่อ ขณะนี้ได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 680 บ่อ คงเหลืออีกจำนวน 1,508 บ่อ ซึ่งเมื่อทุกโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นหมดเรียบร้อยแล้ว จะมีประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 296,872 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 63,200 ไร่ และจะมีปริมาณน้ำรวมไม่น้อยกว่า 206 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

   

  87904111_2740503072665908_1915557041808605184_o

  2020-03-03 / ความเคลื่อนไหว

  นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา กล่าวว่า ในฐานะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่มีบทบาททางทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย อยากขอให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญ รักและปกป้องช้าง ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ช้างไทยอยู่คู่กับแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

  จากมติครม. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงกำหนดจัดงาน "วันช้างไทย ประจำปี 2563" ภายใต้แนวคิด "เชิดชูคุณค่าและเกียรติของช้างไทย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของล้านนา" ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2563 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปภัมถ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จ.ลำปาง โดยมีกิจกรรม อาทิ การบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวรเทพเจ้า พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างที่เสียชีวิต กิจกรรมการประกวดซุ้มอาหารช้างของชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่ จ.ลำปาง เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการอนุรักษ์ช้างไทย พิธีฮ้องขวัญช้าง จัดเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตก กิจกรรมการทำบุญตักบาตรร่วมกับช้าง จำนวน 20 เชือก รวมถึงทุกท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมช้างอาบน้ำและวิถีเลี้ยงช้างปล่อยโขลง ชื่นชมกับอิริยาบถของช้างเลี้ยงตามธรรมชาติ
  ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลได้ที่ 054 829 333 หรือที่เว็บไซต์ www.thailandelephant.org

  88180767_2732133523502863_4945169660363407360_o

  2020-01-15 / ความเคลื่อนไหว

  วันนี้ (15 มกราคม 2563) เวลาประมาณ 11.30 น. ณ บริเวณหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงฯ ร่วมพูดคุยและรับฟังข้อร้องเรียนการแก้ไขปัญหาของราษฎรจากผู้แทนเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) โดยโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้กำลังใจและขอบคุณกลุ่ม พีมูฟ ที่ได้ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นั้น ต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการ โดยเฉพาะปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องที่ดินทำกินจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและยั่งยืน

  2020-01-14 / ความเคลื่อนไหว

  สืบเนื่องจากนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ดำเนินการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยลดเลิกใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นมา จากความร่วมมือแต่ละหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคธุรกิจ อย่าง ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าสะดวกซื้อและตลาดสดทั่วประเทศ มุ่งให้ความสำคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อตระหนักถึงสถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

  นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ส่งเสริมโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ โดยผ่านกลไกการดำเนินงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และยังคงดำเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 นายวราวุธ ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เพื่อแจกถุงผ้าให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนชาวเพชรบุรี โดยรถจักรยานยนต์สามล้อ พร้อมทีมงาน ตั้งแต่บริเวณตลาดเพชรไพบูลย์ ถึงตลาดวัดพระพุทธไสยาสน์ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ให้การต้อนรับตลอดการลงพื้นที่

  นายวราวุธ กล่าวว่า “กิจกรรมที่จังหวัดเพชรบุรีในช่วงเย็นนี้ ผมขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรี รวมถึงผลตอบรับจากประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่ให้การตอบรับนโยบายลดเลิกการใช้ถึงพลาสติกได้เป็นอย่างดี โดยหัวใจหลักสำคัญของนโยบายการลดเลิกใช้ถุงพลาสติกคือพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมไทยในระยะยาว ซึ่งจากก่อนหน้านี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก แต่สำหรับในปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราลงมาในอันดับที่ 10 เป็นที่เรียบร้อย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่หยุดยั้งในการรณรงค์นโยบายในตลอดทั้งปีนี้ครับ”

  จากนั้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะยังคงดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมกับดำเนินการคู่กับการผลักดันทางกฎหมายเลิกใช้ถุงพลาสติกเป็นการถาวรโดยคาดว่าจะใช้เวลา 1 ปี และว่ากฎหมายงดใช้พลาสติกในประเทศจะมีผลบังคับภายในปี 2564 เป็นต้นไป

  2020-01-09 / ความเคลื่อนไหว

  ประภัตร" ระดมสมองกรูรูข้าว ช่วยชาวนา
  วางแผนยุทธศาสตร์โครงการนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน

  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์โครงการนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน ณ โรงแรมบึงฉวาก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี ว่า รัฐบาลมีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาผู้ปลูกข้าวเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้อาจรุนแรงกว่าที่ผ่านมา รวมถึงคาดการณ์ว่าในอีก 6 เดือนปริมาณฝนจะมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอ ขาดน้ำอุปโภค-บริโภค ส่งผลกระทบต่อผู้ทำนากว่า 2 ล้านไร่ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นจึงได้นำโครงการส่งเสริมเลี้ยงสัตว์เข้ามาเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรได้มีรายได้ในช่วงภัยแล้งนี้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ข้าวในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ทั้งต้นทุน และราคาในตลาด ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านมีการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น และจากกรณีไทยเสียแชมป์ข้าวหอมมะลิให้กับประเทศเวียดนาม ในการประกวดข้าวโลกปี 2019 ยอมรับว่าปัจจุบันข้าวหอมมะลิราคาตก ดังนั้นกรมการข้าวจึงต้องปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อพัฒนาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ โดดเด่น มีคุณสมบัติพร้อม เช่น ทนต่อแมลง ใช้น้ำน้อย ปลูกระยะสั้น และลดต้นทุน อีกทั้งต้องเน้นในเรื่องของตลาด ศูนย์วิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์จะต้องระดมความคิดร่วมกันเพื่อช่วยกันผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้กับเกษตรกร

  สำหรับโครงการนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน เป็นโครงการสำคัญของกรมการข้าวที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทด้านการพัฒนาการเกษตร ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจโดยการมุ้งเน้นให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำการผลิตรวมถึงมีการจำหน่าย มีตลาดรองรับ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแปลงใหญ่ที่กรมการข้าวต้องเข้าไปดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น 1,914 แปลง เป็นแปลงต่อเนื่องปี 2561 จำนวน 729 แปลง แปลงต่อเนื่องปี 2562 จำนวน 830 แปลง และแปลงใหญ่ปี 2563 จำนวน 355 แปลง

  นอกจากนี้ยังมีโครงการสำคัญอีกจำนวน 22 โครงการที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อให้การขับเคลื่อนงานโครงการนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน และโครงการสำคัญของกรมการข้าวอีก 22 โครงการ นำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ สร้างความร่วมมือ ร่วมใจให้แก่บุคลากร ก่อให้เกิดการบูรณาการความคิดร่วมกัน เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางให้บุคลากรสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม กรมการข้าวจึงจัดให้มีการสัมมนา เชิงปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์โครงการนาแปลงใหญ่ และศูนย์ข้าวชุมชน และโครงการสำคัญของกรมการข้าวอีกจำนวน 22 โครงการไปด้วยกัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ผู้บริหารกรมการข้าว ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตั้งแต่วันที่ 7-8 มกราคม 2563 ซึ่งประเด็นสำคัญในการสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่ ภารกิจของกรมการข้าวกับความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ นำเสนอแผนงานโครงการตามภารกิจของกรมการข้าว และประเด็นหารือ การวางแผน แนวทางปฏิบัติโครงการตามภารกิจของกรมการข้าวที่สำคัญ โครงการนาแปลงใหญ่ และศูนย์ข้าวชุมชน รวมทั้งโครงการสำคัญ จำนวน 22 โครงการ รวมทั้งให้มีการหารือ เสนอแนะ คำแนะนำ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย