กรรมการบริหารพรรค 4 คน

 


คุณประภัตร โพธสุธน
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ


คุณสุรชัย ทิณเกิด


คุณพิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ


คุณเสน่ห์ ขาวโต


 

 

ตัวแทนสมาชิกพรรค 7 คน

  1. คุณนิกร  จำนง  (ตัวแทนจากสมาชิกพรรค) เลขาฯ คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
  2. คุณสรชัด  สุจิตต์  (ตัวแทนจากภาคกลาง)
  3. คุณดำรงค์  นิทัศกาญจนานนท์  (ตัวแทนจากภาคเหนือ)
  4. คุณประสงค์  ยนตร์ดัน  (ตัวแทนจากภาคอีสาน)
  5. คุณสมยศ  หนูหนอง  (ตัวแทนจากภาคใต้)
  6. คุณสุพาณี  เวชศาสตร์  (ตัวแทนจากสมาชิกพรรค)
  7. คุณจักรี  ทิณเกิด  (ตัวแทนจากสมาชิกพรรค)