เกิดวันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2495

ติดต่อ E-mail:  sanae_k29@hotmail.com / sanae_k29@outlook.com

 


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท  ครุศาตร์มหาบัณฑิต (คม.) สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สถาบันสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 


ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

ปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
 


ประวัติการทำงาน (ด้านอื่นๆ)

ปัจจุบัน

 • ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 


ประวัติการรับราชการ

 • บรรจุรับราชการ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2517 รวมระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 38 ปี
 


อื่นๆ

 • อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1 ต.ค. พ.ศ. 2554 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2555 : (ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
  ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทตำแหน่ง นักบริหารระดับสูง
 • 1 ต.ค. พ.ศ.2551 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2554 : (ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
  ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทตำแหน่งนักบริหารระดับสูง
 • 31 ม.ค. พ.ศ. 2551 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2551 : (ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
  ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมประเภทตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 10  ชช.
 • 7 ก.ค. พ.ศ. 2546 - ม.ค. พ.ศ. 2551 : (ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาระดับ 9
 • 25 พ.ย. พ.ศ. 2545 : (ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษา ประเภทตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาระดับ 8
 • 20 มิ.ย. พ.ศ. 2544 : (ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ประเภทตำแหน่ง บุคลากรระดับ 8
 • 3 เม.ย. พ.ศ. 2543 : (ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการพัสดุและอุปกรณ์การศึกษา ประเภทตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุระดับ 8
 • 20 พ.ย. พ.ศ. 2541 : (ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
  ตำแหน่งเลขานุการกรมกรมสามัญศึกษา ประเภทตำแหน่ง นักบริหารทั่วไประดับ 8
 


ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน

หลักสูตรที่อบรม

 • พ.ศ. 2549 : นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ (น.บ.ส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • พ.ศ. 2548 : นักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2547 :
  -    ธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษา สถาบันพระปกเกล้า
  -    ผู้นำการศึกษาระดับชาติ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2546 : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พ.ศ. 2545 : การเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • พ.ศ. 2544 : กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2543 : นักบริหารระดับกลาง สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2533 : ผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2532 : การดำเนินงานทางวินัยสำหรับข้าราชการครู สำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการครู

 

หลักสูตรการศึกษาดูงาน

 • พ.ศ. 2555 การพัฒนาครูทั้งระบบ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  และฝรั่งเศส
 • พ.ศ. 2554 :
  -    ระบบการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน (นครเซี่ยงไฮ้)
  -    การส่งเสริมภาษาจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงปักกิ่ง)
  -    การพัฒนาครูทั้งระบบ ประเทศแคนาดา
 • พ.ศ. 2553 : การบริหารจัดการการศึกษาตามโครงการส่งเสริมวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเทศอังกฤษ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน
 • พ.ศ. 2551 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 • พ.ศ. 2550 :
  -    การศึกษาเชิงลึกการบริหารและ พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการกระจายอำนาจทางการศึกษา ประเทศอังกฤษ
  -    ศึกษาด้านระบบ IT วัฒนธรรมและการบริหารสถานศึกษา ประเทศจีนและฮ่องกง
 • พ.ศ. 2549 :
  -    การบริหารจัดการและการกระจายอำนาจทางการศึกษา ประเทศฝรั่งเศส
  -    นักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์
 • พ.ศ. 2548 :
  -    ผู้นำการศึกษาระดับชาติ ประเทศออสเตรเลีย
  -    การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเทศฝรั่งเศส
 • พ.ศ. 2547 :
  -    ธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษา ประเทศออสเตรเลีย
  -    การแข่งขันกรีฑานักเรียนระหว่าง ประเทศอาเซียน ประเทศมาเลเซีย
 • พ.ศ. 2546 : การเผยแพร่ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ประเทศสิงค์โปร์
 • พ.ศ. 2543 : การเรียนการสอนภาษาจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • พ.ศ. 2538 :
  -    การสัมมนาลูกเสือแปซิฟิก ประเทศสิงคโปร์
  -    การก่อสร้างสระว่ายน้ำ การรักษาและการบำบัดน้ำ ประเทศฝรั่งเศส