ประวัติการศึกษา

  • มหาบัณฑิต (มศว.ประสานมิตร)
  • บัญฑิต (วศ.ประสานมิตร)
 


ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

  • คณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา

อื่นๆ

  • พ.ศ. 2553 - 2557 : ที่ปรึกษานายก อบจ.นครศรีธรรมราช
  • พ.ศ. 2552 - 2556 : ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • พ.ศ. 2535 - 2538 : ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
  • พ.ศ. 2529 - 2531 : เลขานุการัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • พ.ศ. 2526 - 2529 : ผู้ช่วยเลขาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ