เกิดวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2504

 


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร พัฒนาผู้จัดการระดับสูง (3M) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร ไมโคร เอ็มบีเอ (MICRO-MBA) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร ทนายความผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร มรรยาททนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 7 (พตส.7)
 


ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

ปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา

อื่นๆ

 • เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน  สภาผู้แทนราษฎร
 • เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร
 


ประวัติการทำงาน (ด้านอื่นๆ)

 • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา
 • กรรมการองค์การตลาด (อ.ต.) กระทรวงมหาดไทย
 • อนุกรรมาธิการด้านเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และความมั่นคงของมนุษย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
 • เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
 • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)