เกิดวันที่ 25 กันยายน  2509

 


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ปริญญาตรี  สาขาศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอู่ทอง
 • มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนอู่ทอง
 • ประถมศึกษา  โรงเรียนปานจิตวิทยา  อำเภออู่ทอง
 


ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

ปัจจุบัน

 • รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

อื่นๆ

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1
 • รองประธานกรรมาธิการคมนาคม
 • กรรมาธิการการพลังงาน
 • รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 • สมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี