เกิดวันที่ 22 มกราคม 2509

 


ประวัติการศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 


ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

ปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารอื่นของพรรคชาติไทยพัฒนา
 


ประวัติการทำงาน (ด้านอื่นๆ)

 • ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2557 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2552 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย