เกิดวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2518

 


ประวัติการศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 


ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

  • รองผู้อำนวยการพรรคชาติไทย
  • รองผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา
  • นายทะเบียนสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา
 


ประวัติการทำงาน (ด้านอื่นๆ)

การศึกษาอบรม

  • หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 3 (พตส.3)