เกิดวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2492    อายุ 69 ปี

 


ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2515 : อนุปริญญา มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
 


ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน : เหรัญญิกพรรคชาติไทยพัฒนา