ติดต่อ: E-mail:  tassaluck_firstie@hotmail.com

 


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขา การจัดการชั้นสูง มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
  • ปริญญาโท คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 


ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

ปัจจุบัน

  • รองเลขาธิการและโฆษกด้านสังคม พรรคชาติไทยพัฒนา
  • กรรมการบริหารพรรคพรรคชาติไทยพัฒนา
 


ประวัติการทำงาน (ด้านอื่นๆ)

ปัจจุบัน

  • กรรมการผู้จัดการบริษัท บิ๊ก สไมล์ คอสเมติกส์ จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการ V&P Co. Ltd.
  • ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ Voice TV
  • ผู้ชำนาญการสมาชิกวุฒิสภา
  • ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา