ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 56
  • ปริญญาโท รัฐศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 


ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

ปัจจุบัน

  • รองเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา

อื่นๆ

  • พ.ศ. 2554 - 2557 : ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับ 3
  • พ.ศ. 2552 - 2554 : ส.ส. สุพรรณบุรี
 


ประวัติการทำงาน (ด้านอื่นๆ)

  • พ.ศ. 2556 - 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณารายได้ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย AOT
  • ทนายความอิสระ