เกิดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2492

สถานะ โสด

 


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากประเทศอินเดีย
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
 


ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

 • เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา
 • คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคชาติไทยพัฒนา

อื่นๆ

 • พ.ศ. 2548 - 2551 : เลขาธิการพรรคชาติไทย
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  (พ.ศ. 2518, 2519, 2522, 2526, 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544, 2548)
 • พ.ศ. 2543 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พ.ศ. 2540 : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2538 : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2535 : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2519 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง