เกิดวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2488

สถานภาพ  สมรส

ติดต่อ  E – mail : sampanpanpat@hotmail.com

 


ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2554 : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • พ.ศ. 2541 : ประกาศนียบัตร  กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2525 : นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2517 : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A)Temple University, Philadelphia, Penn., U.S.A.
 • พ.ศ. 2512 : รัฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

ปัจจุบัน

 • รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

อื่นๆ

 • พ.ศ. 2552 - 2554 :
  - ที่ปรึกษากรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา
  - รองประธานอนุกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2526 - 2551 :
  กรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายที่สำคัญ เช่น
  -    พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2527, พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2530
  -    พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  -    พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
  -    พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
  -    พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
  -    พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
 • พ.ศ. 2549 - 2550 : ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สนช.(คุณ ชนินทธ์ โทณวณิก)
 • พ.ศ. 2545 - 2548 : ที่ปรึกษากรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2544 - 2548 : ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. บัญญัติ บรรทัดฐาน (ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร)
 • พ.ศ. 2543 - 2544 : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภา
 • พ.ศ. 2543 : ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร (คุณพิชัย รัตตกุล)
 • พ.ศ. 2542 - 2543 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คุณอาคม เอ่งฉ้วน)
 • พ.ศ. 2541 - 2542 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณอาคม  เอ่งฉ้วน)
 • พ.ศ. 2538 - 2539 : ที่ปรึกษากรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2537 - 2538 : กรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2536 - 2537 : กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2536 - 2538 : ที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2535 - 2538 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (คุณสุทัศน์  เงินหมื่น)
 • พ.ศ. 2535 - 2538 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (คุณพรเทพ  เตชะไพบูลย์)
 • พ.ศ. 2526 - 2531 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช (สองสมัย)
  -    รองประธานกรรมาธิการ ตรวจรายงานการประชุม
  -    โฆษกกรรมาธิการสามัญคณะการปกครอง
  -    กรรมาธิการสามัญคณะการต่างประเทศ
  -    กรรมาธิการประจำหน่วยสหภาพรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิค (APPU)
 • พ.ศ. 2523 - 2526 : สมาชิกสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 
ประวัติการทำงาน (ด้านอื่นๆ)

ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย
 • กรรมการ บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด
 • กรรมการมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย
 • กรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม(ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย)
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการท่องเที่ยว สนช.
 • อาจารย์พิเศษ
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว วิทยาลัยดุสิตธานี
 • คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • วิทยากรฝึกอบรม
 • ประสิทธิภาพการเป็นหัวหน้างาน
 • กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรม
 • ความเป็นเลิศในการบริการ
 • มาตรฐานโรงแรมไทย

 

งานสอน (อาจารย์พิเศษ)

 • พ.ศ. 2555 - 2556 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (กฎหมายท่องเที่ยวและโรงแรม)
 • พ.ศ. 2554 - 2556 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม (จรรยาบรรณและกฎหมายท่องเที่ยวและโรงแรม)
 • พ.ศ. 2551 - 2554 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง(การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ)
 • พ.ศ. 2531 - 2532 : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล)
 • พ.ศ. 2529 - 2532 : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กฎหมายรัฐธรรมนูญ)

 

งานในหน่วยงานของรัฐ

 • พ.ศ. 2552 - 2558 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒภายนอกคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
 • พ.ศ. 2552 - 2556 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒภายนอกคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • พ.ศ. 2552 - 2554 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒภายนอกคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • พ.ศ. 2546 - 2548 : กรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • พ.ศ. 2541 - 2546 : กรรมการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2540 - 2544 : กรรมการปฏิรูประบบราชการ
 • พ.ศ. 2540 : กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

งานทั่วไป

 • พ.ศ. 2540 - 2550 : กรรมการบริษัท เชียงใหม่ออคิด โฮเต็ล จำกัด
 • พ.ศ. 2537 - 2541 : ผู้อำนวยการฝ่ายวิสาหกิจสัมพันธ์ (Corporate Affairs) บริษัท ซีแกรม (ประเทศไทย) จำกัด
 • พ.ศ. 2535 - 2536 : ผู้จัดการฝ่ายวิสาหกิจสัมพันธ์ บริษัท ซีแกรม (ประเทศไทย) จำกัด
 • พ.ศ. 2532 - 2534 : ผู้จัดการฝ่ายธุรการและบุคคล บริษัท ซีแกรม (ประเทศไทย) จำกัด
 • พ.ศ. 2520 - 2522 : หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.เพี้ยนศิลาภัณฑ์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2519 - 2520 : ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท สยามอินซูเลเตอร์ มีนบุรี กทม.
 • พ.ศ. 2517 - 2518 : Payroll Supervisor–Philadelphia National Bank, Philadelphia, Penn., U.S.A.
 • พ.ศ. 2513 - 2516 : Student Supervisor–Temple University Library, Philadelphia, Penn., U.S.A.

 

การอบรม

 • พ.ศ. 2545 : (13 มิ.ย. - 8 ส.ค.) หลักสูตร “พรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง ” รุ่นที่ 1 (สถาบันพระปกเกล้า)
 • พ.ศ. 2538 : (2 - 6 พ.ย.) Strategy and Campaign Planning Workshop ประเทศเยอรมัน
 • พ.ศ. 2537 : (13 - 17 ก.พ.) ยุทธศาสตร์การรณรงค์เลือกตั้ง ประเทศฟิลิปปินส์
 • พ.ศ. 2536 : (24 - 28 ส.ค.) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศของนักบริหารรุ่นที่ 19” (NIDA และหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
 • พ.ศ. 2536 : (8 – 9 ก.ค.)  Company Secretary (IIR)
 • พ.ศ. 2535 :
  -    (18 - 21 มี.ค.) Compensation Workshop (TMA)
  -    (25 - 26 มี.ค.) Retention Strategies II (IIR)
  -    (30 - 31 ต.ค.) Managing Change (IIR)
 • พ.ศ. 2533 : (26 - 30 มี.ค.) Human Resources Management in ASIA, Macau (INSEAD)
 • พ.ศ. 2528 : หลักสูตรนักปกครองชั้นสูงสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รุ่นที่1 (กรมการปกครอง)
 • พ.ศ. 2524 : หลักสูตรความมั่นคง (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน)
 • พ.ศ. 2519 : หลักสูตรการจัดการงานบุคคล (กระทรวงแรงงาน)
 • พ.ศ. 2512 : หลักสูตรอังกฤษระดับกลาง (ฐานทัพอากาศตาคลี นครสวรรค์)

 

การดูงาน

 • พ.ศ. 2558 : ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการแลกเปลี่ยนแรงงานเสรีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว และกัมพูชา
 • พ.ศ. 2557 : ดูงานด้านการท่องเที่ยวบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
 • พ.ศ. 2556 : ดูงานด้านความร่วมมือทางการศึกษาประเทศฝรั่งเศส
 • พ.ศ. 2556 : งานวิจัยการเปรียบเทียบกฎหมายท่องเที่ยว ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน และพม่า
 • พ.ศ. 2554 : ดูงานด้านความร่วมมือทางการศึกษามณฑลยูนนาน ประเทศจีน
 • พ.ศ. 2552 :
  -    ดูงานด้านความร่วมมือทางการศึกษา ประเทศเกาหลีใต้
  -    ดูงานด้านการท่องเที่ยว ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย (IMT – GT)
 • พ.ศ. 2550 : ดูงานด้านอาหารฮาลาล ประเทศอิหร่าน
 • พ.ศ. 2547 : ดูงานด้านสหกิจศึกษาประเทศออสเตรีย เยอรมันและสวิสเซอร์แลนด์
 • พ.ศ. 2546 : ดูงานด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของพนักงานโรงแรม ณ ประเทศ เนเธอร์แลนด์
 • พ.ศ. 2543 : ดูงานด้านการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้
 • พ.ศ. 2542 : ดูงานด้านการท่องเที่ยว ประเทศลาว
 • พ.ศ. 2541 : ดูงานด้านการจัดประชุมนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุม ฮ่องกง
 • พ.ศ. 2539 : ดูงานด้านขบวนการผลิตไวน์ ประเทศฝรั่งเศส
 • พ.ศ. 2537 : ดูงานด้านขบวนการผลิตไวน์คาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2537 : ดูงานระบบคลังสินค้าสมัยใหม่และระบบขนส่ง ประเทศออสเตรเลีย
 • พ.ศ. 2536 : ดูงานด้านขบวนการผลิตสุรา สก๊อตแลนด์  ณ  ประเทศอังกฤษ
 • พ.ศ. 2536 : ดูงานระบบการจอดรถสมัยใหม่  ณ  ประเทศสวีเดน
 • พ.ศ. 2530 : ดูงานด้านรัฐสภา ณ ประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์
 • พ.ศ. 2529 : ดูงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ณ ประเทศไต้หวัน
 • พ.ศ. 2528 : ดูงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ ประเทศอินโดนีเชีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และฟิลิปปินส์
 • พ.ศ. 2526 : ดูงานด้านการแก้ปัญหาชาวประมงไทย ประเทศเวียดนาม

 

การประชุม

 • พ.ศ. 2535 : Human Resources Meeting(Seagram Co.,Ltd. Worldwide) Florida, U.S.A.
 • พ.ศ. 2530 : ประชุมเรื่องเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ ประเทศเกาหลีเหนือ
 • พ.ศ. 2529 : ประชุมสหภาพรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิค กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2528 : ประชุมสหภาพรัฐสภาอาเซียน โรงแรมดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ผลงานทางวิชาการ

 • พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษานวัตกรรมการบริการของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ในเอกสารการสอนชุดวิชา นวัตกรรมการบริการของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร (หน่วยที่ ๑๕)
  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2557 : กรณีศึกษาการจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ(ร่วมเขียน) ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ (หน่วยที่ ๑๕) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2557 : มาตรฐานโรงแรมและมาตรฐานภัตตาคารระหว่างประเทศ(ร่วมเขียน) ในเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ (หน่วยที่ ๑๔) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2555 : คู่มือการจัดสหกิจศึกษา หน่วยที่ 4. สมาคมสหกิจศึกษาไทย
 • พ.ศ. 2554 : ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “ขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจที่พักแรม : กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา”  สนับสนุนทุนวิจัยโดย สสว. อาจารย์ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
 • พ.ศ. 2553 : มาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย: การตลาดรูปแบบใหม่. ในหนังสือการจัดการตลาดธุรกิจโรงแรม. สมาคมโรงแรมไทย.
 • พ.ศ. 2545 : ร่างพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ.....(เอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ทางวิชาการไม่ได้ตีพิมพ์). เอกสารความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา
 

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ.2530 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 

 
ประกาศเกียรติคุณ

 • พ.ศ. 2557 : ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับทางราชการ (กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
 • พ.ศ. 2530 : ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2530 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดีเด่นฝ่ายชายของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และหนังสือพิมพ์สภาผู้แทน
 • พ.ศ. 2529 : เครื่องหมาย “ปปร” (กรมทหาร ป.ต.อ. ที่ 1)       
 • พ.ศ. 2528 : เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” (กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน)