เกิดวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2505

 


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • นักศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 • นักศึกษาหลักสูตร การบริหารจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
 


ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

ปัจจุบัน

 • รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

อื่นๆ

 • พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน :    นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์
 • พ.ศ. 2551 - 2554 :   
  -    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรคชาติไทย
  -    รองประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
  -    รองปรานคณะกรรมาธิกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ
 • พ.ศ. 2549 : ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2548  : คณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
 • พ.ศ. 2544:
  -    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรคประชาธิปัตย์
  -    เลขานุการคณะกรรมาธิการ ปชช.
  -    คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
  -    คณะกรรมมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
 • พ.ศ. 2543: ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายสุทัศน์ เงินหมื่น
 


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)