เกิดวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2497

 


ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 


ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

ปัจจุบัน

  • รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

อื่นๆ

  • พ.ศ. 2549 : ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
  • พ.ศ. 2550 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคพลังประชาชน
  • พ.ศ. 2554 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคเพื่อไทย