ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ
  เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 


ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

ปัจจุบัน

 • รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา และ
  ประธานคณะกรรมการกฎหมายและการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา

อื่นๆ

 • พ.ศ. 2551 : รองเลขาธิการพรรคชาติไทย
 • พ.ศ. 2546 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (คนแรก)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
 • พ.ศ. 2538 : เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2535 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2531 : ย้ายเข้าสังกัดพรรคชาติไทย และได้รับเลือกตั้งต่อเนื่องเรื่อยมาในปี พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2535 (2 ครั้ง) พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539
 • พ.ศ. 2529 : ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งแรก ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สังกัดพรรคสหประชาธิปไตย
 


ประวัติการทำงาน (ด้านอื่นๆ)

 • ประกอบอาชีพทนายความ