เกิดวันที่  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503

 


ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2526 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2524 : สถิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 
ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

ปัจจุบัน

 • หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

อื่นๆ

 • พ.ศ. 2538 - 2551 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ. 2542 - 2544 : ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2549 - 2550 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อดีตประธานกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
 • อดีตประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
 • อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • อดีตกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
 


ประวัติการทำงาน (ด้านอื่นๆ)

ปัจจุบัน

 • ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

อื่นๆ

 • พ.ศ. 2528 - 2538 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามออกซี่ จำกัด
  ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์พื้นฐาน
 • พ.ศ. 2527 - 2528 : ฝ่ายการตลาด บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
 

 
ผลงานทางวิชาการ

 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.รุ่นที่ 6)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 50)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 11)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์สำหรับผู้บริหาร (TEPCoTรุ่นที่ 5)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่นที่ 2)
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2)
 

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก