พรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ  พัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ โดยมีแนวนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้

 

๑. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง

๑.๑ ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะพิทักษ์รักษา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

๑.๒ ยึดถือรัฐธรรมนูญและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม
     พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงมุ่งมั่นที่จะให้
มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างกลไกของกฎหมายให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุกคนในสังคมได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และส่งเสริมการบริหารกระบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว เสมอภาคและเท่าเทียมกันระหว่างรัฐและเอกชน ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนในสังคมเคารพซึ่งสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันและจะรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย

 

๑.๓ กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง
     พรรคชาติไทยพัฒนาถือว่าการกระจายอำนาจการบริหาร การปกครอง และการคลังไปสู่ท้องถิ่นเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงมุ่งมั่นที่จะกระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นเอง อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนสารสนเทศพื้นฐานในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ จะให้การสนับสนุนจังหวัดที่มีความพร้อมไปสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยยึดหลักตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก

 

๑.๔ เสริมสร้างโอกาสประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมือง
     พรรคชาติไทยพัฒนาเล็งเห็นว่าประชาธิปไตยอันแท้จริงย่อมต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างโอกาสของประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน หมู่บ้าน และท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยการปกครองรากฐานของประเทศ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และกระบวนการทางการเมืองและการปกครองได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดสำนึกประชาธิปไตยในระดับชุมชน และนำไปสู่การเกิดของประชาสังคมอย่างแท้จริง

 

๑.๕ ปฏิรูปและพัฒนาองค์กรทางการเมืองให้เข้มแข็ง
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองที่จะนำไปสู่การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนสภาพัฒนาการเมืองให้มีความเข้มแข็ง เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน และจะส่งเสริมเสรีภาพของประชาชนในการรวมกันเป็นกลุ่ม หมู่คณะ หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

 

๑.๖ บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพอย่างมีธรรมาภิบาล
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะผลักดันการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยจะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งนี้จะรณรงค์การสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้มีสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะส่งเสริมศักดิ์ศรี สวัสดิการ และความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ส่งเสริมให้มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยประชาชน ตลอดจนการจัดให้มีศูนย์บริหารราชการแบบครบวงจรในพื้นที่พิเศษเพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ


๒.๑ ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม และพัฒนาในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการต่อยอดให้การนำไปใช้โดยมีหลักการ และเครื่องมือที่มีความชัดเจน ประสานสร้างความเข้าใจในหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้าใจและแผนดำเนินการ สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพื่อให้ธุรกิจนั้นมีเสถียรภาพ เป็นหลักประกันในเรื่องความมั่นคงของกิจการ

 

๒.๒ รักษาเสถียรภาพการเงิน
     พรรคชาติไทยพัฒนาเชื่อมั่นว่า ในการดูแลรักษาเสถียรภาพทางการเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ ให้ความสำคัญต่อการใช้มาตรการทางการเงิน ทั้งในด้านเสถียรภาพของระดับราคาและเสถียรภาพของฐานะการเงินของประเทศควบคู่กับการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสมและในทิศทางที่สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของแต่ละท้องถิ่น

 

๒.๓ รักษาวินัยการคลัง
     พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักว่าการรักษาเสถียรภาพทางการคลังและการพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีพันธกิจหลักเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนโดยรวมของประเทศอย่างเท่าเทียมกัน จึงมุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการรักษาวินัยทางการคลังเพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อมุ่งสร้างโอกาสและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในสังคม โดยจะเน้นดำเนินมาตรการการคลังเพื่อประชาชน เพื่อกระจายรายได้ กระจายโอกาส และกระจายอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรและการคลังไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

 

๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้และความเป็นอยู่ดีกินดีของประชาชน โดยจะสนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ควบคู่ไปกับการรักษาแหล่งท่องเที่ยวเดิม โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งนี้จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุมชน และให้มีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและหวงแหนในทรัพยากรทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ของชุมชน
     นอกจากนี้จะส่งเสริมให้มีการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น พื้นที่จังหวัดกลุ่มอารยธรรมภาคเหนือ และพื้นที่จังหวัดเชื่องโยงทางภาคใต้ตอนบน กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำภาคกลาง และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และภาคอีสานเป็นต้น ตลอดจนเร่งรัดให้มีการพัฒนามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนร่วมมือกันในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะสนับสนุนและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในด้านกฎระเบียบเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทยเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจ การค้าเสรีในภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน

 

๒.๕ ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม
     พรรคชาติไทยพัฒนาให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน  ด้วยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิต อำนวยความสะดวกทางการค้า ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และขยายตลาดในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ด้วยพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงต่อตลาดแรงงานอุตสาหกรรม แก้ไขกฎระเบียบและปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ สร้างตราสัญลักษณ์ของไทย รวมทั้งปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้จูงใจทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศ
     นอกจากนี้พรรคชาติไทยพัฒนาจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างความเชื่องโยงของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้จะสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้ทัดเทียมและล้ำหน้าในระดับสากล ด้วยการกระตุ้นให้เอกชนลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งมีการรับรองมาตรฐานที่สากลยอมรับ

 

๒.๖ สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม
     ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนสร้างช่องทางการตลาดให้ผู้ซื้อ/คู่ค้าสามารถเข้าถึงสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมได้มากขึ้น ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

 

๒.๗ บริหารจัดการการส่งออกแบบครบวงจร
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปรับปรุงระบบและลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทั้งระบบ เพื่อให้การส่งออกเป็นไปด้วยความรวดเร็วตรงต่อเวลา มีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออก ด้วยการเชื่อมโยงระบบขนส่งให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ ลดขั้นตอนทางเอกสารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น เช่น ระบบการตรวจร่วมจุดเดียว ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประสานความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าเพื่อลดขั้นตอนทางเอกสารและการตรวจสอบสินค้า รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ส่งออกผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับกฎระเบียบ มาตรฐานของประเทศคู่ค้า ตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสะดวกต่อการขนส่ง ช่วยปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่ง รวมทั้งช่วยรักษาให้สินค้ามีระยะเวลาคุณภาพดียาวนานขึ้น๓. นโยบายด้านการเกษตร


๓.๑  ส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำสำหรับการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะสามารถปลูกพืชในที่ดินที่มีอยู่ได้ตลอดปี และใช้แรงงานในครัวเรือน ปลูกพืชผสมผสาน ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตและความพอเพียงที่จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างพอมีพอกิน สามารถพึ่งตนเองได้  โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฏีใหม่  ติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและครบวงจร ตลอดจนจัดหาตลาด กำหนดชนิดสินค้าที่ตลาดต้องการ ทั้งตลาดชุมชน ตลาดระดับประเทศหรือต่างประเทศ

 

๓.๒ สนับสนุนองค์กรภาคการเกษตรและสหกรณ์
     พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักอยู่เสมอว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนส่งเสริมระบบสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร และวางระบบการบริหารจัดการด้านการผลิต การเงิน และการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะมุ่งมั่นและสนับสนุนสภาเกษตรกรแห่งชาติให้เข้มแข็งเพื่อที่จะคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร รวมทั้งให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและวางแผนพัฒนาการเกษตรอย่างมีระบบ

 

๓.๓ ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะกำหนดพื้นที่คุ้มครองทางการเกษตร เพื่ออนุรักษ์ สงวน คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการเกษตรของประเทศให้คงอยู่ สนับสนุนให้มีการจัดการพัฒนาและฟื้นฟู ดินที่เสื่อมโทรม ที่ดินเพื่อการเกษตร ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการผลิต มีการกำหนดเขตพื้นที่เฉพาะ เพื่อให้มีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่การเกษตรและโอกาสทางการตลาดของพืชแต่ละชนิด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในรูปของนิคมการเกษตร โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

 

๓.๔ ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้มแข็ง
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูอาชีพให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนที่รัฐบาลจัดหาให้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของภาคเกษตรกร ส่วนการแก้ไขปัญหารายได้ภาคเกษตรที่ตกต่ำนั้น จะเน้นการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรด้วยการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร นอกจากนี้จะมีการสร้างระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ทั้งทางด้านการเปลี่ยนแปลงด้านราคาและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อให้มีบุคลากรภาคเกษตรที่ยั่งยืน

 

๓.๕ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการภาคเกษตรแบบครบวงจร
     พรรคชาติไทยพัฒนา เชื่อมั่นว่า การพัฒนาทางการเกษตรของประเทศที่ยั่งยืนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนั้น จะต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรอย่างครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร จะส่งเสริมการบริหารจัดการด้านทุน การตลาด ระบบโลจิสติกส์ และเครือข่ายเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร โดยการบูรณาการภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่เป็นธรรม

 

๓.๖ ดำรงความเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย
     พรรคชาติไทยพัฒนา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค โดยจะมีการส่งเสริมระบบการผลิตให้ปลอดภัยมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ
     พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของข้าว ซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศชาติในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหาร  จึงมุ่งมั่นที่จะลดความเสี่ยง  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวนา  การเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าของข้าว  ขยายและพัฒนาด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ลดการเอารัดเอาเปรียบทางการค้า รวมทั้งลดห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทานให้มีระยะสั้นลง๔. นโยบายด้านสังคม


๔.๑ สร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
     พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของสภาพครอบครัวที่อบอุ่นอันเป็นรากฐานของสังคม จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวอย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาสังคม ตลอดจนการให้การสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นอยู่ที่ดีงามตามแบบครอบครัวไทย

 

๔.๒ สร้างสวัสดิภาพเด็ก สตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและเอกชน ในการสนับสนุนการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การควบคุมมาตรฐานอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อน ป้องกันคุ้มครองสตรีจากการถูกล่อลวงหรือถูกล่วงละเมิด และถูกทารุณกรรม ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ จัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ ฟื้นฟู พัฒนาผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาและการพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ รวมทั้งจะสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งงานและบริการสวัสดิการสาธารณะอย่างเป็นธรรม และการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ผู้มีความหลากหลายทางเพศ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

 

๔.๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และจะเคร่งครัดต่อการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

 

๔.๔ พัฒนาฝีมือแรงงานและคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงาน
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความสอดคล้องกับความสนใจของแต่ละบุคคลบนพื้นฐานความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาระบบการประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและอำนวยประโยชน์สำหรับผู้ใช้แรงงานให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จะให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสวัสดิภาพของแรงงานเด็กและสตรี ส่งเสริมให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ และกระบวนการในการระงับข้อพิพาทแรงงานที่รวดเร็วและเป็นธรรม สร้างมาตรการจูงใจและเคร่งครัดต่อการจัดระบบความปลอดภัยในการทำงาน และให้สวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงาน สนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานมีเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน

 

๔.๕ บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบริการสาธารณสุข โดยการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และจัดให้มีเครื่องมือการแพทย์ให้ทันสมัย ยกระดับสถานีอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลตำบล และเพิ่มงบพัฒนาครุภัณฑ์แก่ระบบโรงพยาบาลให้เพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์แผนไทยโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกินอยู่และสุขอนามัยที่ดีของประชาชน โดยผ่านกลไกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการป้องกันการเกิดโรค

 

๔.๖ พัฒนายกระดับระบบความปลอดภัยสาธารณะ
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบความปลอดภัยสาธารณะ ทั้งการพัฒนาระบบ ทรัพยากร กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและอุบัติภัย สนับสนุนการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยทางถนนอย่างสอดประสานกัน ปรับปรุงระบบและรูปแบบการเตือนภัย การช่วยเหลือกู้ภัย ให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินการจัดการเยียวยาผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเสียหาย  ด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม ให้ความรู้และเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยผ่านทางสถาบันสังคมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยและการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่ในยามที่เกิดภัย

 

๔.๗ ส่งเสริมการกีฬา
     พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของการกีฬาต่อการพัฒนาสุขภาพและศักยภาพของคน จึงมุ่งมั่นที่จะใช้การกีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประชากรทั้งในด้านสุขอนามัยและสภาพจิตใจ ทั้งนี้จะส่งเสริมการเล่นกีฬาในหมู่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยจะใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างสนามกีฬา ศูนย์ฝึกให้ทั่วถึง และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ ส่งเสริมการกีฬาของชาติให้พัฒนาไปสู่กีฬาแห่งความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ

 

๔.๘ ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างสันติของทุกศาสนิกชน มุ่งมั่นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยโดยการนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ฟื้นฟู พัฒนาและเผยแพร่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนนำศิลปวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต อันจะนำไปสู่การเกิดศิลปวัฒนธรรมโดยธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นวัฒนธรรมที่ดีของชาติต่อเนื่องสืบไป๕. นโยบายด้านการศึกษา


๕.๑ ให้ความสำคัญกับผู้รับการศึกษา
     พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สุขภาพจิต และสุขภาพกาย โดยจะส่งเสริมการเรียนการสอนที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียน จัดให้มีโภชนาการอย่างเหมาะสมโดยการจัดโครงการอาหารกลางวันเป็นสวัสดิการสำหรับเด็กนักเรียน ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการเรียนฟรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้น และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งจัดระบบการแนะแนวการศึกษา เพื่อให้ผู้รับการศึกษาสามารถกำหนดเป้าหมายทางการศึกษาเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีของตนได้อย่างเหมาะสม และสามารถตอบสนองต่อสังคมและประเทศได้อย่างสูงสุด

 

๕.๒ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
     พรรคชาติไทยพัฒนา มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม และความเอื้ออาทรต่อผู้รับการศึกษาแก่ครูผู้สอน รวมทั้งจัดสวัสดิภาพและสวัสดิการครู ส่งเสริมให้เกิดการฝึกอบรมวิทยาการและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้ครูกลับถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมในท้องถิ่นต่างๆ และจะสนับสนุนให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการให้การศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

 

๕.๓ ส่งเสริมหลักสูตรบูรณาการ
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งส่งเสริมให้หลักสูตรการศึกษาประกอบไปด้วยการเรียนการสอน การปฏิบัติ ที่มีทั้งด้านวิชาการ และแนวทางการดำรงชีวิต ตลอดจนเป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการสืบสานขนบธรรมเนียม ประวัติศาสตร์แห่งท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชาติ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าทำอย่างมีสติและมีเหตุผล มีความรักในถิ่นกำเนิด ทั้งนี้โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาและประเมินผลการจัดระบบการศึกษา นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจัดให้มีตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาของผู้เรียนในทุกมิติ รวมทั้งกลุ่มบุคคลพิเศษ เช่นผู้พิการและผู้มีปัญญาเลิศ ตลอดจนจะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่ครบวงจร

 

๕.๔ เพิ่มศักยภาพการบริหารการศึกษา
     พรรคชาติไทยพัฒนาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจ เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนาและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาทุกระดับ และจะมุ่งส่งเสริมการจัดให้มีสถานศึกษาขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาของไทยกับนานาประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา วิทยากรทางการศึกษา ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ วิธีการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีด้านการศึกษาระหว่างกัน รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรเพื่ออุดหนุนสถานศึกษาอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาพของแต่ละสถานศึกษา๖. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน


๖.๑ พัฒนาบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เป็นธรรม
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ ไฟฟ้า น้ำประปา เพื่อการอุปโภคและบริโภค ที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนในชนบทให้มีความเป็นธรรม เพื่อยกระดับประชาชนในสังคมชนบทให้เท่าเทียมกับประชาชนในสังคมเมือง

 

๖.๒ พัฒนาการคมนาคมขนส่ง
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเพียงพอที่จะรองรับต่อความต้องการของประชาชนได้ในทุกภูมิภาค จัดทำถนนลาดยางไร้ฝุ่นให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และจัดการระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบล้อและระบบรางในเขตเมืองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันด้านบริการขนส่ง ทั้งการขนส่งทางบก ทางน้ำและพาณิชยนาวี ทางอากาศ และการขนส่งทางระบบท่อ อีกทั้งพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ ให้เป็นระบบโครงข่ายขนส่งนานาชาติที่สมบูรณ์

 

๖.๓ พัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศ
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมและ เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพ มีความหลากหลายของบริการ และมีอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ตามมาตรฐานสากล มีนวัตกรรมและบริการที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถรองรับต่อความต้องการของประชาชนในทุกภูมิภาคได้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดำรงชีวิต การติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข่าวสารข้อมูล และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยจะส่งเสริมให้มีการแข่งขันในการให้บริการกิจการโทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม กำหนดมาตรฐานในการกำกับดูแลต่อการประกอบธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งจะประกันโอกาสในการเข้าถึงการบริการสื่อสารโทรคมนาคมของประชาชนในชนบทที่ห่างไกล๗. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน


๗.๑ ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
     พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักว่าวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศและการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ โดยจะจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในการวิจัย การค้นคว้า รวมทั้งจะมีการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ในขณะเดียวกันจะส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

๗.๒ ส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดสิ่งใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับทรัพยากรและความต้องการของประเทศ อันมีเป้าหมายเพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จนสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีได้ในอนาคต

 

๗.๓ พัฒนาคุณภาพการผลิตและแสวงหาพลังงานทดแทน
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการได้มาซึ่งแหล่งพลังงานทดแทน โดยเน้นการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยู่ในประเทศเป็นหลัก สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานจากธรรมชาติ เพื่อลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการผลิตให้มีปริมาณของกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ มุ่งมั่นที่จะรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกของคนไทยให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อถนอมรักษาแหล่งพลังงานไว้ใช้ได้นานที่สุด และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ๘. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


๘.๑ คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ อากาศ แร่ธาตุ ทะเลและชายฝั่ง บนพื้นฐานของความสมดุลของธรรมชาติ เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาแบบยั่งยืน

 

๘.๒ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะกำหนดแผนและเป้าหมายรวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการไปสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 

๘.๓ ควบคุมและแก้ปัญหามลพิษ
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะควบคุมมลพิษจากทุกแหล่งไม่ให้สร้างความเสียหายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม จัดการของเสียอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กำหนดให้ผู้ก่อมลพิษต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหามลพิษ ปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการมลพิษให้เคร่งครัด ชัดเจนและทันสมัย

 

๘.๔ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืน
     จัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาในทุกระดับ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่สถาบันการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

๘.๕ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์  
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป เสริมสร้างการรวมตัวกันของชุมชนและองค์กรเอกชนในการทำกิจกรรมและรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้กว้างขวาง


๙. นโยบายด้านการต่างประเทศ


๙.๑ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาค
     พรรคชาติไทยพัฒนามีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน และประเทศอื่นในภูมิภาค ทั้งเพื่อการพัฒนา การแก้ไขปัญหา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยสนับสนุนให้มีการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน

 

๙.๒ ยกระดับความร่วมมือกับนานาประเทศ
     พรรคชาติไทยพัฒนามีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินนโยบายที่เป็นอิสระ เป็นมิตรกับทุกประเทศ โดยจะส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศ ทั้งในทวิภาคีและพหุภาคี โดยถือหลักในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษา วิชาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนตามพันธกรณีที่ได้กระทำไว้กับนานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

 

๙.๓ เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับนานาประเทศด้วยการเสริมสร้างและเกื้อกูลให้ประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากการจัดระเบียบการค้าใหม่ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยจะใช้นโยบายเชิงรุกในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น ในกรอบขององค์การการค้าโลก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค เขตการค้าเสรีอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือในกรอบของกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ตลอดจนต้องให้ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

 

๙.๔ เพิ่มบทบาทและสร้างความสำคัญในองค์กรระหว่างประเทศ
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยเข้าไปมีบทบาทสำคัญในเวทีองค์กรระหว่างประเทศ โดยจะเพิ่มพูนการมีส่วนร่วมในองค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก องค์กรเศรษฐกิจในภูมิภาค และองค์กรของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ อันจะนำไปสู่การเข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการเจรจา และการมีส่วนร่วมอย่างมีนัย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมระหว่างประเทศ