พรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ พัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ โดยมีแนวนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

 
๑. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง

(๑.๑) ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะพิทักษ์รักษา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
(๑.๒) ยึดถือรัฐธรรมนูญ และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม
     พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงมุ่งมั่น ที่จะให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปรับปรุง และพัฒนาบทบัญญัติ แห่งกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างกลไกของกฎหมายให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม และการเมือง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุกคนในสังคมได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม และส่งเสริมการบริหารกระบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียมกันระหว่างรัฐ และเอกชน ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนในสังคมเคารพซึ่งสิทธิและหน้าที่ระหว่างกัน และจะรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย

 

(๑.๓) กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง
     พรรคชาติไทยพัฒนาถือว่าการกระจายอำนาจการบริหาร การปกครอง และการคลังไปสู่ท้องถิ่น เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงมุ่งมั่นที่จะกระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นเอง อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดจนสารสนเทศพื้นฐานในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ จะให้การสนับสนุนจังหวัดที่มีความพร้อมไปสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยยึดหลักตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก

  
(๑.๔) เสริมสร้างโอกาสประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมือง
     พรรคชาติไทยพัฒนาเล็งเห็นว่าประชาธิปไตยอันแท้จริง ย่อมต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างโอกาสของประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน หมู่บ้าน และท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองรากฐานของประเทศ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และกระบวนการทางการเมือง และการปกครองได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดสำนึกประชาธิปไตยในระดับชุมชน และนำไปสู่การเกิดของประชาสังคมอย่างแท้จริง

  
(๑.๕) ปฏิรูป และพัฒนาองค์กรทางการเมืองให้เข้มแข็ง
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมือง ที่จะนำไปสู่การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนสภาพัฒนาการเมืองให้มีความเข้มแข็ง เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน และจะส่งเสริมเสรีภาพของประชาชนในการรวมกันเป็นกลุ่ม หมู่คณะ หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

 
(๑.๖) บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพอย่างมีธรรมาภิบาล
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะผลักดันการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยจะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งนี้ จะรณรงค์การสร้างจิตสำนึกของข้าราชการ ให้มีสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะส่งเสริมศักดิ์ศรี สวัสดิการ และความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราช การส่งเสริมให้มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยประชาชน ตลอดจนการจัดให้มีศูนย์บริหารราชการแบบครบวงจรในพื้นที่พิเศษ เพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

 

๒. นโยบายด้านการศึกษา

 
(๒.๑) ให้ความสำคัญกับผู้รับการศึกษา
     พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สุขภาพจิต และสุขภาพกาย โดยจะส่งเสริมการเรียนการสอนที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้เรียน จัดให้มีโภชนาการอย่างเหมาะสม โดยการจัดโครงการอาหารกลางวันเป็นสวัสดิการสำหรับเด็กนักเรียน ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการเรียนฟรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้น และสร้างโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งจัดระบบการแนะแนวการศึกษา เพื่อให้ผู้รับการศึกษาสามารถกำหนดเป้าหมายทางการศึกษา เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีของตนได้อย่างเหมาะสม และสามารถตอบสนองต่อสังคม และประเทศได้อย่างสูงสุด

 
(๒.๒) พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม และความเอื้ออาทรต่อผู้รับการศึกษาแก่ครูผู้สอน รวมทั้งจัดสวัสดิภาพ และสวัสดิการครู ส่งเสริมให้เกิดการฝึกอบรมวิทยาการ และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้ครูกลับถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมในท้องถิ่นต่างๆและจะสนับสนุนให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการให้การศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

 
(๒.๓) ส่งเสริมหลักสูตรบูรณาการ
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งส่งเสริมให้หลักสูตรการศึกษา ประกอบไปด้วย การเรียนการสอน การปฏิบัติที่มีทั้งด้านวิชาการ และแนวทางการดำรงชีวิต ตลอดจนเป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ในการสืบสานขนบธรรมเนียม ประวัติศาสตร์แห่งท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชาติ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าทำอย่างมีสติ และมีเหตุผล มีความรักในถิ่นกำเนิด ทั้งนี้โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรการศึกษา และประเมินผลการจัดระบบการศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจัดให้มีตำราเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และเหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาของผู้เรียนในทุกมิติ รวมทั้งกลุ่มบุคคลพิเศษ เช่น ผู้พิการ และผู้มีปัญญาเลิศ ตลอดจนจะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่ครบวงจร

 
(๒.๔) เพิ่มศักยภาพการบริหารการศึกษา
     พรรคชาติไทยพัฒนาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจ เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนา และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาทุกระดับ และจะมุ่งส่งเสริมการจัดให้มีสถานศึกษาขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาของไทยกับนานาประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา วิทยากรทางการศึกษา
ข้อมูลความรู้ทางวิชาการวิธีการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีด้านการศึกษาระหว่างกัน รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร เพื่ออุดหนุนสถานศึกษาอย่างเป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพของแต่ละสถานศึกษา

 
๓. นโยบายด้านการเกษตร

 
(๓.๑) ส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการที่ดิน และน้ำสำหรับการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะสามารถ
ปลูกพืชในที่ดินที่มีอยู่ได้ตลอดปี และใช้แรงงานในครัวเรือน ปลูกพืชผสมผสาน ทำให้เกษตรกรมีผลผลิต
และความพอเพียงที่จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างพอมีพอกิน สามารถพึ่งตนเองได้โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ติดตาม ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและครบวงจร ตลอดจนจัดหาตลาด กำหนดชนิดสินค้าที่ตลาดต้องการ ทั้งตลาดชุมชน ตลาดระดับประเทศหรือต่างประเทศ

 
(๓.๒) สนับสนุนองค์กรภาคการเกษตร และสหกรณ์
     พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักอยู่เสมอว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนส่งเสริมระบบสหกรณ์การเกษตร และวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร และวางระบบการบริหารจัดการด้านการผลิต การเงิน และการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ พรรคชาติไทยพัฒนาจะมุ่งมั่น และสนับสนุนสภาเกษตรกรแห่งชาติให้เข้มแข็ง เพื่อที่จะคุ้มครอง และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร รวมทั้งให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย และวางแผนพัฒนาการเกษตรอย่างมีระบบ

 
(๓.๓) ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะกำหนดพื้นที่คุ้มครองทางการเกษตร เพื่ออนุรักษ์สงวนคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการเกษตรของประเทศให้คงอยู่ สนับสนุนให้มีการจัดการพัฒนา และฟื้นฟู ดินที่เสื่อมโทรม ที่ดินเพื่อการเกษตร ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการผลิตมีการกำหนดเขตพื้นที่เฉพาะ เพื่อให้มีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่การเกษตร และโอกาสทางการตลาดของพืชแต่ละชนิด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในรูปของนิคมการเกษตร โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

 
(๓.๔) ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้มแข็ง
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูอาชีพให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกร เข้าถึงแหล่งทุนที่รัฐบาลจัดหาให้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของภาคเกษตรกร ส่วนการแก้ไขปัญหารายได้ภาคเกษตรที่ตกต่ำนั้น จะเน้นการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรด้วยการเพิ่มผลผลิต ต่อพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร นอกจากนี้จะมีการสร้างระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ทั้งทางด้านการเปลี่ยนแปลงด้านราคา และความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อให้มีบุคลากรภาคเกษตรที่ยั่งยืน

 

(๓.๕) เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการภาคเกษตรแบบครบวงจร
     พรรคชาติไทยพัฒนาเชื่อมั่นว่า การพัฒนาทางการเกษตรของประเทศที่ยั่งยืน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนั้น จะต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร จะส่งเสริมการบริหารจัดการด้านทุน การตลาด ระบบโลจิสติกส์ และเครือข่าย เพื่อลดต้นทุน และปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร โดยการบูรณาการภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชน และเกษตรกรบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่เป็นธรรม

 
(๓.๖) ดำรงความเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มั่นคง และปลอดภัย
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค โดยจะมีการส่งเสริมระบบการผลิตให้ปลอดภัย มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค ของประชาชนภายในประเทศ และการส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของข้าว ซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศชาติ ในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหาร จึงมุ่งมั่น ที่จะลดความเสี่ยง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวนาการเพิ่มผลิตภาพ และมูลค่าของข้าวขยาย และพัฒนา ด้านการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ลดการเอารัดเอาเปรียบทางการค้า รวมทั้งลดห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทานให้มีระยะสั้นลง
 

๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

 
(๔.๑) ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชน ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม และพัฒนาในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการต่อยอดให้การนำไปใช้ โดยมีหลักการ และเครื่องมือที่มีความชัดเจน ประสานสร้างความเข้าใจในหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้าใจ และแผนดำเนินการ สนับสนุน และส่งเสริมธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพื่อให้ธุรกิจนั้นมีเสถียรภาพ เป็นหลักประกันในเรื่องความมั่นคงของกิจการ

 

(๔.๒) รักษาเสถียรภาพการเงิน
     พรรคชาติไทยพัฒนาเชื่อมั่นว่าในการดูแลรักษาเสถียรภาพทางการเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นทั้งภายใน และต่างประเทศให้ความสำคัญต่อการใช้มาตรการทางการเงิน ทั้งในด้านเสถียรภาพของระดับราคา และเสถียรภาพของฐานะการเงินของประเทศ ควบคู่กับการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสม และในทิศทางที่สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของแต่ละท้องถิ่น

 
(๔.๓) รักษาวินัยการคลัง
     พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักว่าการรักษาเสถียรภาพทางการคลัง และการพัฒนา
เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีพันธกิจหลัก เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชน โดยรวมของประเทศอย่างเท่าเทียมกัน จึงมุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการรักษาวินัยทางการคลัง เพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง เพื่อมุ่งสร้างโอกาส และความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในสังคม
โดยจะเน้นดำเนินมาตรการการคลัง เพื่อประชาชน เพื่อกระจายรายได้ กระจายโอกาส และกระจายอำนาจ
ในการบริหารจัดการทรัพยากร และการคลังไปสู่ท้องถิ่น และชุมชนอัน จะนำมาซึ่งความเข้มแข็ง
ให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

 
(๔.๔) ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ เพื่อการสร้างงานสร้างรายได้ และความเป็นอยู่ดีกินดีของประชาชน โดยจะสนับสนุนให้มีการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ควบคู่ไปกับการรักษาแหล่งท่องเที่ยวเดิม โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งนี้ จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน และให้มีความตระหนักรู้ถึงคุณค่า และหวงแหนในทรัพยากรทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ของชุมชน
     นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้มีการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น พื้นที่จังหวัดกลุ่มอารยธรรมภาคเหนือ และพื้นที่จังหวัดเชื่อมโยง ทางภาคใต้ตอนบนกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำภาคกลาง และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และภาคอีสาน เป็นต้น ตลอดจนเร่งรัดให้มีการพัฒนามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย และการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ และเอกชนร่วมมือกัน ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะสนับสนุน และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในด้านกฎระเบียบ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุนจากทั้งใน และต่างประเทศ ตลอดจนเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทย เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจ การค้าเสรีในภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน

 
(๔.๕) ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม
     พรรคชาติไทยพัฒนาให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม และลดต้นทุนการผลิตอำนวยความสะดวกทางการค้า ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และขยายตลาดในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงต่อตลาดแรงงานอุตสาหกรรม แก้ไขกฎระเบียบ และปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ สร้างตราสัญลักษณ์ของไทย รวมทั้งปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้จูงใจทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้พรรคชาติไทยพัฒนาจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างความเชื่อมโยง ของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนี้ จะสร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ด้วยการปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าให้ทัดเทียม และล้ำหน้าในระดับสากลด้วยการกระตุ้นให้เอกชนลงทุนด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีรวม ทั้งมีการรับรองมาตรฐานที่สากลยอมรับ

 
(๔.๖) สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม
ให้มีความเป็นมืออาชีพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐาน
การปล่อยสินเชื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง
และเหมาะสม
ปรับปรุง และพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนสร้างช่องทางการตลาดให้ผู้ซื้อ/คู่ค้าสามารถเข้าถึงสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมได้มากขึ้น ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน

 

(๔.๗) บริหารจัดการการส่งออกแบบครบวงจร
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ปรับปรุงระบบ และลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทั้งระบบ เพื่อให้การส่งออกเป็นไปด้วยความรวดเร็วตรงต่อเวลามีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออก ด้วยการเชื่อมโยงระบบขนส่งให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ ลดขั้นตอนทางเอกสารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น เช่น ระบบการตรวจร่วมจุดเดียว ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประสานความร่วมมือกับประเทศคู่ค้า เพื่อลดขั้นตอนทางเอกสาร และการตรวจสอบสินค้า รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ส่งออกผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับกฎระเบียบมาตรฐานของประเทศคู่ค้าตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสะดวกต่อการขนส่ง ช่วยปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่ง รวมทั้งช่วยรักษาให้สินค้ามีระยะเวลาคุณภาพดียาวนานขึ้น

 
๕. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 
(๕.๑) ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
     พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักว่าวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ และการดำเนินชีวิตประจำวันจึงมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ โดยจะจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในการวิจัยการค้นคว้า รวมทั้งจะมีการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศในขณะเดียวกันจะส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 
(๕.๒) ส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยการส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดสิ่งใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับทรัพยากร และความต้องการของประเทศอันมีเป้าหมาย เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีได้ในอนาคต

 
๖. นโยบายด้านสังคม

 
(๖.๑) สร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น
     พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของสภาพครอบครัวที่อบอุ่นอันเป็นรากฐานของสังคม จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวอย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาสังคม ตลอดจนการให้การสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี
และความเป็นอยู่ที่ดีงามตามแบบครอบครัวไทย

 
(๖.๒) สร้างสวัสดิภาพเด็กสตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและเอกชนในการสนับสนุนการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้การควบคุมมาตรฐานอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อน ป้องกันคุ้มครองสตรี จากการถูกล่อลวง หรือถูกล่วงละเมิด และถูกทารุณกรรม ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ จัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุฟื้นฟูพัฒนาผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา และการพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ รวมทั้งจะสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งงานและบริการสวัสดิการสาธารณะอย่างเป็นธรรม และการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัยในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กสตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

 

(๖.๓) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และจะเคร่งครัดต่อการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

 
(๖.๔) พัฒนาฝีมือแรงงาน และคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงาน

     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความสอดคล้องกับความสนใจ
ของแต่ละบุคคล บนพื้นฐานความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาระบบการประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพ
และอำนวยประโยชน์สำหรับผู้ใช้แรงงานให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จะให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสวัสดิภาพของแรงงานเด็ก และสตรี ส่งเสริมให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ และกระบวนการในการระงับข้อพิพาทแรงงานที่รวดเร็ว และเป็นธรรมสร้างมาตรการจูงใจ และเคร่งครัดต่อการจัดระบบความปลอดภัยในการทำงาน และให้สวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานมีเสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองในการจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน

 
(๖.๕) บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบริการสาธารณสุขโดยการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และจัดให้มีเครื่องมือการแพทย์ให้ทันสมัย ยกระดับสถานีอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลตำบล และเพิ่มงบพัฒนาครุภัณฑ์แก่ระบบโรงพยาบาลให้เพียงพอส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ แผนไทยโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกินอยู่ และสุขอนามัยที่ดีของประชาชนโดยผ่านกลไกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการป้องกันการเกิดโรค

 
(๖.๖) พัฒนายกระดับระบบความปลอดภัยสาธารณะ
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบความปลอดภัยสาธารณะ ทั้งการพัฒนาระบบ ทรัพยากร กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและอุบัติภัย สนับสนุนการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยทางถนนอย่างสอดประสานกัน ปรับปรุงระบบ และรูปแบบการเตือนภัย การช่วยเหลือกู้ภัยให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินการจัดการเยียวยาผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ให้ความรู้ และเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยผ่านทางสถาบันสังคม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัย และการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนที่อาศัยอยู่ในยามที่เกิดภัย

 
(๖.๗) ส่งเสริมการกีฬา
     พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของการกีฬาต่อการพัฒนาสุขภาพ และศักยภาพของคน จึงมุ่งมั่นที่จะใช้การกีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประชากร ทั้งในด้านสุขอนามัย และสภาพจิตใจทั้งนี้จะส่งเสริมการเล่นกีฬาในหมู่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยจะใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดสร้าง
สนามกีฬาศูนย์ฝึกให้ทั่วถึง และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอส่งเสริมการกีฬาของชาติให้พัฒนาไปสู่กีฬาแห่งความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ

 
(๖.๘) ทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์พัฒนาศิลปะ และวัฒนธรรม
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ และการนำหลักธรรมของศาสนา มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างสันติของทุกศาสนิกชน มุ่งมั่นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยโดยการนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทยศึกษาค้นคว้าวิจัยฟื้นฟูพัฒนา และเผยแพร่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนนำศิลปวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอันจะนำไปสู่การเกิดศิลปวัฒนธรรมโดยธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเป็นวัฒนธรรมที่ดีของชาติต่อเนื่องสืบไป

 
๗. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

 
(๗.๑) พัฒนาบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เป็นธรรม
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ ไฟฟ้า น้ำประปา เพื่อการอุปโภค และบริโภคที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนในชนบทให้มีความเป็นธรรม เพื่อยกระดับประชาชนในสังคมชนบทให้เท่าเทียมกับประชาชนในสังคมเมือง

 
(๗.๒) พัฒนาการคมนาคมขนส่ง
    พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพประสิทธิภาพความปลอดภัย และเพียงพอที่จะรองรับต่อความต้องการของประชาชนได้ในทุกภูมิภาค จัดทำถนนลาดยางไร้ฝุ่นให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และจัดการระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบล้อ และระบบรางในเขตเมืองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันด้านบริการขนส่งทั้งการขนส่งทางบก ทางน้ำ และพาณิชย์นาวีทางอากาศ และการขนส่งทางระบบท่อ อีกทั้งพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงไปยังประเทศต่าง ๆ ให้เป็นระบบโครงข่ายขนส่งนานาชาติที่สมบูรณ์

 
(๗.๓) พัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีคุณภาพ มีความหลากหลายของบริการ และมีอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลตามมาตรฐานสากล
มีนวัตกรรม และบริการที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถรองรับต่อความต้องการของประชาชน ในทุกภูมิภาคได้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดำรงชีวิต การติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข่าวสารข้อมูล และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยจะส่งเสริม ให้มีการแข่งขันในการให้บริการกิจการโทรคมนาคมอย่างเสรี และเป็นธรรม กำหนดมาตรฐานในการกำกับดูแลต่อการประกอบธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งจะประกันโอกาสในการเข้าถึงการบริการสื่อสารโทรคมนาคมของประชาชนในชนบทที่ห่างไกล

 
๘. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

 
(๘.๑) คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ อากาศ แร่ธาตุ ทะเล และชายฝั่ง บนพื้นฐานของความสมดุลของธรรมชาติ เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาแบบยั่งยืน

 
(๘.๒) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะกำหนดแผนและเป้าหมาย รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการไปสู่ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น โดยส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 
(๘.๓) ควบคุม และแก้ปัญหามลพิษ
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะควบคุมมลพิษจากทุกแหล่งไม่ให้สร้างความเสียหายต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อม จัดการของเสียอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ กำหนดให้ผู้ก่อมลพิษต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหามลพิษ ปรับปรุงกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดการมลพิษให้เคร่งครัด ชัดเจน และทันสมัย

  

(๘.๔) วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืน
จัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติให้ครบถ้วน และมีมาตรฐาน ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศึกษาในทุกระดับ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่สถาบันการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

(๘.๕) พัฒนาคุณภาพการผลิตพลังงาน และแสวงหาพลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติ
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการได้มาซึ่งแหล่งพลังงานทดแทน โดยเน้นการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยู่ในประเทศเป็นหลัก สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานจากธรรมชาติ เพื่อลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการผลิต ให้มีปริมาณของกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ มุ่งมั่นที่จะรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก ของคนไทยให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด และรู้คุณค่า เพื่อถนอมรักษาแหล่งพลังงานไว้ใช้ได้นานที่สุด และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ

 
(๘.๖) ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป เสริมสร้างการรวมตัวกันของชุมชน และองค์กรเอกชนในการทำกิจกรรมและรณรงค์ เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติให้กว้างขวาง

 
๙. นโยบายด้านการต่างประเทศ

 
(๙.๑) เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาค
     พรรคชาติไทยพัฒนามีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน และประเทศอื่นในภูมิภาค ทั้งเพื่อการพัฒนาการแก้ไขปัญหา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยสนับสนุนให้มีการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรประชาชน

 
(๙.๒) ยกระดับความร่วมมือกับนานาประเทศ
     พรรคชาติไทยพัฒนามีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินนโยบายที่เป็นอิสระ เป็นมิตรกับทุกประเทศ โดยจะส่งเสริมสัมพันธไมตรี และความร่วมมือกับนานาประเทศ ทั้งในทวิภาคีและพหุภาคีโดยถือหลัก ในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนตามพันธกรณีที่ได้กระทำไว้กับนานาประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ

 

(๙.๓) เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
     พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวกับนานาประเทศ
ด้วยการเสริมสร้าง และเกื้อกูลให้ประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากการจัดระเบียบการค้าใหม่ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยจะใช้นโยบายเชิงรุกในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น ในกรอบขององค์การการค้าโลก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค เขตการค้าเสรีอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือในกรอบของกลุ่มเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ตลอดจนต้องให้ความคุ้มครอง และดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

 

(๙.๔) เพิ่มบทบาท และสร้างความสำคัญในองค์กรระหว่างประเทศ
     พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยเข้าไปมีบทบาทสำคัญในเวทีองค์กรระหว่างประเทศ โดยจะเพิ่มพูนการมีส่วนร่วมในองค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก องค์กรเศรษฐกิจในภูมิภาคและองค์กรของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การเข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการเจรจา และการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมือง และสังคมระหว่างประเทศ