นายนิกร จำนง ในฐานะ ส.ส. พรรคชาติไทยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิประชาปลอดภัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติวีธีพิจารณาคดีจราจร(ศาลจราจร) และ ระบบคะแนนความประพฤติในการขับรถ จัดโดย มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน ณ โรงแรมอมารี เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62

นายนิกร จำนง เสนอความเป็นมา ร่างพระราชบัญญัติที่ได้เสนอไว้และดำเนินการตั้งแต่ในปี 2548 ช่วง ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคม ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 1 จากนั้นในช่วงเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปความปลอดภัยทางถนน ของสปท. ได้จัดทำเป็นร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีจราจรเสนอรัฐบาลเมื่อปี 2559 และได้ถูกส่งไปยังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินการและขณะนี้อยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว โดย นายนิกร จำนง ในฐานะ ส.ส. ก็จะยกร่างกฏหมายฉบับนี้ขึ้น เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรคู่ขนานกันไปเพื่อให้ศาลจราจร เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดให้ได้