ในการเลือกตั้งปี 2562
จำนวน ส.ส. เขตทั้งประเทศมี 350 ที่นั่ง
โดย 1 ที่นั่ง คิดจากจำนวนประชากร 189,110 คน