ท่านต้องการให้ชาติไทยพัฒนา พัฒนาสิ่งใดเพื่อประเทศไทย ?

 

Avatar
นายทรงศักดิ์ ปัจจัยยัง
099-0762818
Songsakhi@hotmail.com

ด้วยอาชีพเกษตรกรรมมันเป็นกระดูกสันหลังของชาติมาช้านานแล้วแต่อาชีพเกษตรกรรมก็ยังจนอยู่เดินไม่ถึงไหน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเห็นพรรคการเมืองหลายพรรคชูนโยบายเรื่องเกษตรกรรมแต่ในทางปฎิบัติจริงก็ยังไม่เป็นรูปธรรมมีผลสัมฤทธิ์ที่จริงจังและยั่งยืน ประชาชนก็ยังจนอยู่และจนลงอีก ด้วยรายได้ไม่พอต่อรายจ่ายในยุคปัจจุบัน

-ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพรรคชาติไทยพัฒนา ที่จะทำให้เขายืนอยู่ให้ได้และยิ้มได้ โดยทำแบบจริงจังและยั่งยืนเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ ดังนี้ครับ

1.ลดราคาปุ๋ยทุกชนิดและควบคุมราคายาฆ่าแมลงให้ได้ในราคาถูกโดยทำเป็นกฏกระทรวงออกบังคับใช้

2.เพิ่มแหล่งน้ำการผลิตทางการเกษตรโดยด่วนให้ได้ทุกตำบลทั่วประเทศในพื้นที่ที่เหมาะสมและบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

3.นำที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นำออกให้ประชาชนเช่าทำกิน

4.เพิ่มแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาทำอาชีพเกษตรกรรมให้มากขึ้น

5.แนะนำหลักทฤษฏีใหม่และรูปแบบเกษตรอินทรีย์ให้แผ่หลายโดยด่วน

6.ออกกฎระเบียบกระทรวงเรื่องการทำเกษตรรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย ให้ได้ทุกตำบลทั่วประเทศ อบรมเรื่องการทำตลาดและอำนาจต่อรองกับทุนใหญ่

7.ควบคุมราคาการเกษตรหลักของประเทศ เช่นข้าว อ้อย มัน ยางพารา ปาล์ม มันสำประหลัง ให้ได้ โดยอำนาจรัฐไม่ใหัผันผวนตามตลาดทุน รัฐต้องดูแลอย่างจริงจัง ตราเป็นกฎกระทรวงมีหน่วยงานสอดส่องดูแลตลอด

-ถ้าพรรคชาติไทยพัฒนา เมื่อได้เข้าร่วมเป็นรัฐบาลเสนอนโยบายอย่างจริงจังต่อเนื่อง เชื่อได้ว่าเกษตรกรไทยจะลืมตาอ้าปากได้โดยเร็วแน่นอนครับ เพราะมีพรรคชาติไทยพัฒนาเข้ามาดูแลให้อย่างจริงจัง

กระผม ในฐานะสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา จ.ขอนแก่น ซึ่งคลุกคลีกับประชาชนในพื้นที่มาตลอดและพอเข้าใจปัญหาพอสมควร ครับ

....เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย...ประชาชน ไปโลดครับ