สมัครสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา

01 ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกพรรค (PDF) pdfs

02 เมื่อดาวน์โหลดใบสมัครแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ

03 ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดแล้วตามขั้นตอนที่ 2 พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย

(1) สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
(3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
(4) ใบโอนเงิน , ใบยืนยันการชำระเงินจากธนาคาร หรือ หลักฐานการชำระทาง E-Banking

04 วิธีการส่งใบสมัคร

 

  • มาสมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา
  • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่ ฝ่ายทะเบียนสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา เลขที่ 1 ถ.พิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

 

05 ช่องทางการชำระเงิน

 

  • มาชำระด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
  • โอนเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือทาง ATM หรือทาง E-Banking

ชื่อบัญชี : พรรคชาติไทยพัฒนา

ธนาคาร : กรุงไทย ประเภท : ออมทรัพย์ บัญชี : 018-0-06829-6 สาขา : ถนนข้าวสาร

*** กรุณาสำเนาการโอนเงินของท่านเก็บไว้ด้วย เพื่อเป็นหลักฐาน***

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายทะเบียนสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา
เลขที่ 1 ถ.พิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2243-8072-3