สมัครสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา

01 ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกพรรค (PDF) pdfs

02 เมื่อดาวน์โหลดใบสมัครแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และลายพิมพ์นิ้วมือให้เรียบร้อย

03 ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดแล้วตามขั้นตอนที่ 2 พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย

(1) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (รูปปัจจุบันถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
(2) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ 2 ชุด
(3) สำเนาหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติ กรณีมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ยืนยันแทนได้ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ต่อกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค หรือส.ส.ของพรรค หรือผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค ที่สาขาพรรค หรือสำนักงานใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายทะเบียนสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา
เลขที่ 1 ถ.พิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2243-8072-3