ประวัติและผลงาน หัวหน้าพรรค


นายธีระ วงศ์สมุทร

 

Additional Info

 • วันเดือนปีเกิด:
  15 ธันวาคม 2491
 • การศึกษา:

  - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2513

  - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2538

 • ตำแหน่งปัจจุบัน:

 • ประวัติการทำงาน:

  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2551 ,  2554

  - อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2550-2551

  - รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2549-2550

  - หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2549-2549

  - ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2544-2549

  - รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2541-2544
  -
  นายช่างตรี กองก่อสร้าง กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2514-2514

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์: