กรรมการบริหารพรรค

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา

หัวหน้าพรรค

 • นายธีระ วงศ์สมุทร 

รองหัวหน้าพรรค

 • นายถาวร    จำปาเงิน
 • นายสมชาย เชื้อจอหอ

เลขาธิการพรรค

 • นายพันธุ์เทพ    สุลีสถิร

รองเลขาธิการพรรค

 • นายไชยวุฒิ    เล็กสมบูรณ์

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

 • นายพิสิษฐ์    พิทยฐากุลเจริญ

เหรัญญิกพรรค

 • นางพวงรัตน์    ชัยบุตร

โฆษกพรรค

 • นายวัชระ    กรรณิการ์

กรรมการบริหาร

 • นายสุรชัย   ทิณเกิด 
 • นายวิศาล    ตันติไพจิตร
 • นายอภิวัฒน์  บัวพันธ์

 

 • นายธีระ วงศ์สมุทร