ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

1. พล.ต.สนั่น    ขจรประศาสน์

2. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง

3. นายยุทธพล  อังกินันทน์

4. นายประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์

 

ส.ส.แบบแบ่งเขต

 1. พันโท สินธพ           แก้วพิจิตร           จังหวัดนครปฐม      เขต 1
 2. นายชยุต               ภุมมะกาญจนะ      จังหวัดปราจีนบุรี     เขต 2
 3. นายเกื้อกูล             ด่านชัยวิจิตร        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เขต 1
 4. นายวินัย                ภัทรประสิทธิ์        จังหวัดพิจิตร          เขต 1
 5. นายศิริวัฒน์            ขจรประศาสน์        จังหวัดพิจิตร          เขต 3
 6. นางปารีณา            ไกรคุปต์              จังหวัดราชบุรี         เขต 3
 7. นายธานินทร์           ใจสมุทร              จังหวัดสตูล            เขต 1
 8. นายสรชัด              สุจิตต์                 จังหวัดสุพรรณบุรี    เขต 1
 9. นายชาญชัย           ประเสริฐสุวรรณ      จังหวัดสุพรรณบุรี    เขต 2
  10. นายนพดล            มาตรศรี                 จังหวัดสุพรรณบุรี    เขต 3
  11. น.ส.พัชรี               โพธสุธน                จังหวัดสุพรรณบุรี    เขต 4

12. นายภราดร           ปริศนานันทกุล       จังหวัดอ่างทอง       เขต 1

13. นายกรวีร์              ปริศนานันทกุล       จังหวัดอ่างทอง       เขต 2

      14. นายชาดา             ไทยเศรษฐ์             จังหวัดอุทัยธานี      เขต 2

      15. นายตุ่น               จินตะเวช               จังหวัดอุบลราชธานี เขต 11