นโยบายด้านการเมืองการปกครอง

๑. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง

๑.๑ ธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พรรคชาติไทยพัฒนาจะพิทักษ์รักษา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑.๒ ยึดถือรัฐธรรมนูญและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักว่า รัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสูงสุด ของประเทศ จึงมุ่งมั่นที่จะให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อย่างเคร่งครัด รวมทั้ งปรับปรุงและพัฒนาบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้มี ประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างกลไกของกฎหมายให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของทุกคนในสังคมได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และส่งเสริม การบริหารกระบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว เสมอภาคและเท่าเทียมกัน ระหว่างรัฐและเอกชน ตลอดจนมุ่งมั ่นที่จะส่งเสริมให้คนในสังคมเคารพซึ่ง สิทธิและหน้าที่ระหว่างกัน และจะรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย

๑.๓ เสริมสร้างโอกาสประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง พรรคชาติไทยพัฒนาเล็งเห็นว่า ประชาธิปไตยอันแท้จริงย่อมต้อง เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างโอกาสของ ประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน หมู่บ้าน และท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองรากฐานของประเทศ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและ กระบวนการทางการเมืองและการปกครองได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดสำนึกประชาธิปไตยในระดับชุมชน และนำไปสู่การเกิดของประชาสังคม อย่างแท้จริง

๑.๔ กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น พรรคชาติไทยพัฒนาถือว่า การกระจายอำนาจการบริหาร การปกครอง และการคลังไปสู ่ท้องถิ่นเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงมุ่งมั่นที่จะ กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ ตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นเองอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนสารสนเทศพื้นฐานในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเท่าเที ยมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ จะให้การสนั บสนุน จังหวัดที่มีความพร้อมไปสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยยึดหลักตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก

๑.๕ ปฏิรูปและพัฒนาองค์กรทางการเมืองให้เข้มแข็ง พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ ประชาชนมี ส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองที่ จะนำไปสู่ การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนสภาพัฒนาการเมืองให้มีความเข้มแข็ง เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน และจะส่งเสริมเสรีภาพ ของประชาชนในการรวมกันเป็นกลุ่ม หมู่คณะ หรือองค์กรต่างๆ เพื่อรักษา ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

๑.๖ บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะผลักดันการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยจะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งนี้ จะรณรงค์การสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้มีสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการและ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะส่งเสริมศักดิ์ศรี สวัสดิการ และความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการส่งเสริมให้มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยประชาชน ตลอดจนการจัดให้มี ศูนย์ บริหารราชการแบบครบวงจร ในพื้นที่พิเศษเพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม